www.eduquan.com

药流胎盘什么样子?

来源: 宝妈快问

参考回复:

♥ 胎盘通常是一个圆形或椭圆形的器官,与子宫壁相连。在药流过程中,它可能会排出。

《药流胎盘什么样子??》其它回复

♥ 胎盘通常呈浅灰色或浅棕色,有时带有血块或血丝。它的外观可能因个体差异而异。

♥ 胎盘通常较厚,有血管和组织,但不应有任何明显异味。

药流胎盘什么样子?》文章内容仅作参考,如果需解决具体问题(尤其医学等领域),建议您详细咨询相关医疗专业人士!

相关文章